Din browser tillader ikke JavaScript og Minvej.dk kræver JavaScript.
MinVej.dk - Medicin, mere viden

Medicin, mere viden Print alle
 • Samtalen om medicin
  Medicin, samtale om

  Psykisk sygdom behandles ofte med en kombination af medicin og samtaleterapi.

  Din medicin

  Medicin for psykisk sygdom påvirker os hver især forskelligt. Derfor vil du måske opleve, at din behandler ændrer på din medicin undervejs i dit forløb.

  Din behandler kan fx spørge

  • Har du før fået medicin for psykisk sygdom?
  • Tager du medicin for anden sygdom?
  • Er der bivirkninger, du vil have svært ved at leve med?

  Bivirkninger

  Nogle oplever bivirkninger som fx kvalme eller træthed. I de fleste tilfælde aftager bivirkningerne efterhånden som kroppen vænner sig til medicinen.

  Hvis bivirkningerne er voldsomme — eller varer ved — er det vigtigt, at du taler med din behandler om det.

  Søg råd, hvis du overvejer at stoppe med at tage medicinen — eller ønsker at ændre noget. Ophør med medicin er en af de hyppigste årsager til, at man igen bliver syg eller får det værre.

  Hvad kan jeg selv gøre?

  Lav en liste over den medicin, du i forvejen tager. Skriv også håndkøbs- og naturmedicin på listen. Tag den med til samtalen. Du kan også udskrive medicinlisten fra din patientjournal på Sundhed.dk.

  Du kan selv søge viden om forskellige lægemidler på MinVej.dk. 

  Spørgsmål, du selv kan stille...

  Medicin

   

  Mere viden

  Her finder du et udpluk fra MinVej.dks LEKSIKON med artikler af særlig interesse for dig, der får tilbud om medicin.

   

  Tips til pårørende

  Som pårørende kan du tilbyde den syge din hjælp til at:

  • Han/hun kan holde fast i den aftalte behandling — fx tage sin medicin og/eller møde op til samtaler.
  • Han/hun får talt med sin behandler eller læge, før ophør med medicin – eller ændringer.

  Opdateret d. 01.06.2018

 • Behandlingsplan
  Behandlingsplan

  Behandlingsplanen beskriver de tiltag, der sættes i gang – fx undersøgelser, medicin og familiesamtale. 

  Patienter, der ikke er indlagt, har krav på at få en kopi af behandlingsplanen, senest efter den 2. samtale.

  Indlagte patienter skal have en foreløbig plan i løbet af 1 døgn – og en endelig kopi af planen inden for 1 uge.

  Behandlingsplanen justeres – fx når der er nye undersøgelsessvar eller ændringer i medicindosis. Du vil få tilbud om at få udleveret en opdateret kopi af planen.

  Du har også adgang til at se behandlingsplanen på Sundhed.dk, hvor den er en del af din patientjournal.

  Opdateret d. 02.05.2018

 • Behandlingsret
  Behandlings - og udredningsret

  Som patient i det danske sygehusvæsen har man ret til udredning og opstart af behandling inden for 30 dage fra lægens henvisning.

  Hvad betyder det – 'at blive udredt'?

  Under udredningen afklares behovet for behandling. Hvis man har en psykisk sygdom, stilles der en diagnose.

  Hvad sker der, hvis tidsfristen ikke kan overholdes?

  I nogle tilfælde er det fagligt ikke muligt at udrede patienten inden for de 30 dage. I så fald får patienten en foreløbig tidsplan for den eller de undersøgelser, der endnu skal foretages.

  Er der ikke en faglig grund til at tidsfristen ikke kan overholdes, kan man i særlige tilfælde blive henvist til et privat behandlingssted. I så fald er der information om det i indkaldelsen.

  Børn og unge

  Tidsfristen på 30 dage gælder også for børn og unge, der er henvist til psykiatrisk udredning og behandling.

  Opdateret d. 04.04.2018

 • Informeret samtykke
  Informeret samtykke

  Som patient bestemmer du selv, om du vil tage imod tilbuddet om behandling – fx medicin. Med et fagudtryk skal du give informeret samtykke, før behandlingen kan startes op.

  Din behandler skal i den forbindelse sikre sig, at du har forstået dine muligheder. Du har krav på information om:

  • Sygdommen.
  • De forskellige muligheder for behandling.
  • Mulige bivirkninger ved behandlingen.
  • Forebyggelse.
  • Konsekvenser, hvis behandling ikke sættes i værk.

  Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage og afbryde behandlingen.

  Hensynet til dit helbred kan gøre det nødvendigt at behandle dig uden dit samtykke. I så fald er der tale om tvang. Læs mere om tvang i MinVej.dks LEKSIKON.

  Børn og unge 15-18 år

  Er du mellem 15 og 18 år bestemmer du selv, om behandlingen skal startes op. Dine forældre skal dog have samme information som dig og er med under drøftelsen af din behandling. Hvis du er uenig med dine forældre, er det dig selv, der bestemmer.

  Hensynet til dit helbred kan dog gøre det nødvendigt at behandle dig uden dit samtykke. I så fald er der tale om tvang. Læs mere om tvang i MinVej.dks LEKSIKON.

  Børn og unge under 15 år

  For børn og unge under 15 år er det den af barnets forældre, der har forældremyndighed, der skal give informeret samtykke, før behandlingen kan startes op. Forældre uden forældremyndighed har dog ret til at blive orienteret på linje med den forælder, der har forældremyndighed over barnet. Barnet selv skal også inddrages mest muligt i beslutningen.

  Hensynet til barnets helbred kan gøre det nødvendigt at iværsætte behandling uden samtykke. I så fald er der tale om tvang. Læs mere om tvang i MinVej.dks LEKSIKON.

  Opdateret d. 01.06.2018

 • Medicinindeks
  Medicinindeks

  I MinVej.dks medicinindeks MIN.MEDICIN.DK finder du de mest almindelige lægemidler.

  Du kan bl.a. læse mere om det enkelte præparats virkning og bivirkninger. Oplysningerne trækkes og opdateres direkte fra www.min.medicin.dk.

  Er du i tvivl om, hvilken medicin, du får?

  Se dit medicinkort på Sundhed.dk.

  Opdateret d. 01.06.2018

 • Patientjournal
  Patientjournal

  Voksne samt børn og unge over 15 år har via Nem-ID adgang til at læse sin patientjournal på Sundhed.dk.

  Læsevejledning

  I patientjournalen er der en oversigt over de tidspunkter, hvor du har været i kontakt med en læge eller sygehus.

  Under hver kontakt ligger sundhedspersonalets notater om jeres kontakt. Efter kontakten kan det tage 3-5 dage, før journalen er opdateret.

  Læs journalen sammen med din behandler

  Patientjournalen er skrevet i fagsprog. Det kan være let at misforstå de lægefaglige ord og vendinger.

  Der kan ligge ny information, som du først vil få gennemgået ved din næste samtale i psykiatrien.

  For at undgå misforståelser, kan det være en god idé at vente med at læse i journalen, til du har en behandler ved din side.

  Hvem har adgang til mine data?

  Adgangen til din patientjournal er personlig via dit Nem-ID.

  Speciallæger, sygehuspersonale og andre sundhedspersoner kan også slå op i patientjournalen og få vigtig viden om fx din sygdomshistorie, medicin og allergi. Dette kan være afgørende for, om du får den rette behandling.

  Opslag i patientjournalen må kun ske, hvis formålet er at give behandling. Alle sundhedspersoner har tavshedspligt.

  Du kan på Sundhed.dk selv tjekke, hvem der har slået op i din patientjournal.

  Kan jeg forhindre, at der står noget om min psykiske sygdom i min patientjournal?

  Du kan vælge at få skjult information om dit forløb i psykiatrien fra din patientjournal. Du kan også sige til din kontaktperson, at du ikke ønsker, at din læge får besked om behandlingen.  

  Du skal være opmærksom på. at dette kan gøre det sværere at give dig den rette hjælp, fx:

  • Støtte fra din egen læge - fx ansøgning om sundhedstilbud og mere.
  • Hurtig behandling med det, der virker for dig - hvis du igen bliver syg.
  • Undgå medicin, som du før har fået bivirkninger af.

  Ord og begreber i patientjournalen

  Diagnose

  Den sygdom, der har ført til, at du er henvist til behandling  fx depression.

  Bi-diagnoser

  Andre helbredsproblemer, fx diabetes eller misbrug.

  Din psykiske status

  Dine symptomer art, hyppighed, sværhedsgrad. Din fremgang. Vurdering af risiko for selvmord. Vurdering af risiko for vold.

  Din somatiske status

  Dit fysiske helbred: Evt. sygdom, skader, smerter eller andet. Din livsstil: Kost, rygning, alkohol og motion.

  Din sociale status

  Evt. arbejde. Boligforhold. Familie og børn.

  Undersøgelse

  Dine undersøgelser fx blodprøver, røntgenbilleder, psykologiske tests m.m.

  Behandling

  Din behandling – fx medicin, samtaleterapi m.m. Social støtte fx bostøtte, genoptræning m.m. Aftaler med dine pårørende fx familiesamtale med børn.

  Udslusning

  Dit behov for psykiatrisk opfølgning fx medicin, samtaleterapi m.m. Dit behov for anden opfølgning  fx diabetesbehandling, social støtte eller støtte til ændringer i livsstil (rygestop, kostvejledning og lignende). Hvilke samarbejdsparter, der er  eller skal tages  kontakt til.

  Din holdning til behandlingen

  Din holdning til egen behandling: Ønsker du fx information, om dine valgmuligheder? Informeret samtykke: Er du indforstået med behandlingen, som planen beskriver?

  Opdateret d. 01.06.2018

 • Medicintilskud
  Medicintilskud

  Du kan få økonomisk tilskud til nogle typer medicin. Du får automatisk tilskud til medicinen, når du har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin på over 3.880 kr.

  Du skal ikke søge om tilskud. Det trækkes automatisk fra prisen, når du køber din medicin.

  Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsen.dk.

  Opdateret d. 01.06.2018

 • Medicin, gensidig påvirkning

  Flere lægemidler på en gang

  Forskellige lægemidler påvirker hinanden. Fx forsøger vi at undgå, at du får:

  • Flere antipsykotiske lægemidler, på samme tid.
  • Antipsykotisk og angstdæmpende medicin, på samme tid.

  Fortæl os altid om den medicin, du tager. Det gælder også medicin for sygdom, der ikke er psykisk og naturlægemidler.

  Du kan selv tjekke dine lægemidler her: http://www.medicinkombination.dk/Default.aspx

  Opdateret d. 21.01.2018

HovedsideTilbage til Pårørende
Luk
Del
 • X
Del

Modtageren får en e-mail med et link til MinVej.dk og den information, du gerne vil dele. Du har mulighed for at tilføje en kort besked.

Din e-mail er sendt. Tak fordi du delte din viden.

Luk Siden er tilføjet til Din Viden